REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia wstępne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: ratanowyhamak.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
2. Serwis ratanowyhamak.pl jest prowadzony przez Ratanex International sp.z o.o. (zwany dalej Ratanowy Hamak) z siedzibą w Krakowie 30-218, ul. Nowowiejska 11/50, identyfikujący się numerami:

NIP 676-254-84-78, REGON: 369801760 , KRS: 0000724854.


Strona internetowa umożliwia:
1. Zapoznawanie się z informacjami o usługach firmy oraz zakup Voucherów prezentowych na nasze usługi.
2. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do zakupu z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z zakupu Vouchera, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Zasady zakupu Voucherów Prezentowych:
 1. Zakup Voucherów prezentowych jest możliwy za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

           2. Zakup odbywa się za pomocą Serwisu www.ratanowyhamak.pl poprzez:

               –  PayU

               –  poprzez przelew na konto: mBank: 69 1140 2004 0000 3902 7879 1521

               –  poprzez zakup na miejscu kartą płatnicząlub gotówką.


           3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy          Operatora płatności dostępne na stronie.
          4. Transakcje realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za    pomocą systemu płatności internetowych PayU.

          5. Serwis nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za sprzedaż Voucherów.

          6. Sprzedaż odbywa się za pomocą wybrania odpowiedniej wartości Vouchera   na stronie internetowej Operatora, po zarejestrowaniu płatności na podany adres w   zamówieniu wysyłany jest Voucher w Formie Elektronicznej.  
          7. W przypadku wystąpienia problemów z otrzymaniem zakupionego Vouchera, należy skontaktować się z Operatorem ratanowyhamak@gmail.com lub pod numerem Tel: 508 088 024.
         8. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
              – elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl
              – telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45

III. Polityka Zwrotów i odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny.
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Zwrot kwoty wydanej przez kupującego na Voucher Podarunkowy może być dokonany jedynie dla kupującego dany  Voucher Podarunkowy,  w formie w jakiej został zakupiony  (karta-ta sama, która została użyta do zakupu, gotówka, przelew-ten sam, który został użyty do zakupu). Potwierdzenie chęci zwrotu Vouchera Prezentowego zakupionego on-line, musi być dokonane z tego samego maila z którego został zakupiony.

 IV. Polityka Ochrony Danych Osobowych
1. Użytkownik Serwisu dokonując zakupu wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umów, przesłania informacji marketingowych/handlowych lub subskrypcji, zgodnie z intencją przekazania danych.
b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ratanex International sp.zo.o. jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Użytkownik przy dokonaniu zakupu, udostępniając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Operatorowi swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.  Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH
1.Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.
b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres: ratanowyhamak@gmail.com.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika w jakikolwiek sposób.

3. Ratanex International sp.zo.o. zobowiązuje się dokonać wszelkich starań do polubownego załatwienia ewentualnych sporów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.